Tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên là hội nghị được họp theo định kỳ tại các tòa chung cư. Bài viết dưới đây của Văn phòng Công chứng Nguyễn Huệ sẽ cung cấp rõ hơn thông tin về hội nghị nhà chung cư thường niên.

>>> Xem thêm: Sổ hồng là gì? Hướng dẫn cách đọc thông tin trên sổ hồng

1. Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức để làm gì?

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 02/2016/TT-BXD, hội nghị nhà chung cư thường niên là cuộc họp của các đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao và được tổ chức mỗi năm một lần. Hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư thường niên được tổ chức nhằm:

– Nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban quản trị và thông qua các khoản thu, chi hàng năm của Ban quản trị nhà chung cư;

– Xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trong năm và thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của năm sau;

>>> Xem thêm: Cộng tác viên viết bài và những thông tin có thể bạn chưa biết

1. Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức để làm gì?

– Nghe báo cáo tình hình quản lý vận hành nhà chung cư;

– Quyết định các nội dung khác (nếu có) như:

  • Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư;
  • Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư;
  • Thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
  • Thông qua báo cáo về hoạt động quản lý vận hành, hoạt động bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư….

2. Điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên

Cũng theo Điều 15 Thông tư 02/2016/TT-BTC, Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức khi có tối thiểu 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự hoặc có số lượng ít hơn do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất.

Đối với hội nghị thường niên của tòa nhà chung cư kết hợp quyết định một trong các vấn đề sau đây thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự:

– Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích. Trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư.

– Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới;

– Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý hoặc bầu thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

>>> Xem thêm: Phí công chứng di chúc theo mức giá mới nhất đang được áp dụng

2. Điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên

Đối với hội nghị cụm nhà chung cư thường niên kết hợp quyết định bầu Trưởng ban quản trị thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của cụm nhà chung cư đó tham dự.

Theo đó, trường hợp không đủ số người tham dự nêu trên thì Ban quản trị nhà chung cư đề nghị Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị nhà chung cư theo quy định.

3. Mẫu Biên bản họp Hội nghị nhà chung cư thường niên

>>> Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra sổ đỏ thật giả nhanh gọn

Bạn đọc có thể tham khảo mẫu Biên bản họp Hội nghị nhà chung cư thường niên dưới đây:

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ  

1. Thời gian: … giờ … phút đến … giờ … phút, ….., ngày … tháng .. năm 20…

2. Địa điểm: …………. 

3. Thành phần tham dự: 

3.1. Đại diện Chủ đầu tư 

– Ông/Bà: …………………. Chức vụ: ………………

– Ông/Bà: ………………. Chức vụ: ………………

– Ông/Bà: ……………. Chức vụ: ………………… 

3.2. Đại diện Ban quản lý tòa nhà  

– Ông ……………. – Giám đốc tòa nhà 

3.3. Đại diện cơ quan chức năng 

– Ông/bà: …………………………

– Ông/bà: ……………………………

Xem thêm:  Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

– Ông/bà: ………………………………

II. PHẦN KHAI MẠC HỘI NGHỊ  

1. Báo cáo số lượng đại biểu: 

Ông …………… báo cáo: tính đến ….giờ ….phút ngày .. tháng … năm 2020, tổng số đại  biểu tham dự (trực tiếp và ủy quyền) tại Hội nghị lần đầu nhà chung cư ….. là…../… căn hộ tổng số chủ sở hữu căn hộ. Đạt tỷ lệ……% đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định tại khoản 1, điều 15 của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016. 

2. Thông qua quy chế biểu quyết và chương trình làm việc tại Hội nghị. a. Thông qua quy chế làm việc tại hội nghị  theo tài liệu đính kèm hội nghị

🡺 Kết quả biểu quyết: …% đồng ý thông qua quy chế biểu quyết và làm việc của hội nghị.

b. Thông qua chương trình làm việc tại hội nghị với các nội dung sau: ❖ Bầu thành viên Ban quản trị nhiệm kì … 

❖ Dự thảo thông qua quy chế tổ chức Hội nghị nhà chung cư; 

❖ Dự thảo thông qua quy chế bầu Ban quản trị; 

❖ Dự thảo thông qua quy chế tổ chức, hoạt động Ban quản trị; 

❖ Dự thảo thông qua quy chế thu, chi tài chính Ban quản trị; 

❖ Dự thảo thông qua nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

❖ Dự thảo thông qua ngân sách hoạt động nhà chung cư năm 20..

❖ Dự thảo thông qua kế hoạch bảo trì nhà chung cư năm 20.. 

❖ Thông qua lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; 

❖ Thông qua mức giá quản lý, vận hành nhà chung cư 

🡺 Kết quả biểu quyết: …. % đồng ý thông qua chương trình làm việc tại hội nghị. 

3. Thông qua số lượng, danh sách đoàn chủ tịch, ban thẩm tra và ban thư ký: 

Thông qua số lượng, danh sách đoàn chủ tịch và ban thư ký do Hội nghị đề cử, kết quả như sau: 

a. Đoàn chủ tịch gồm: 

– Ông ……………… Chức vụ: ………………

– Ông ……………… Chức vụ: ………………

– Ông ……………… Chức vụ: …………………

– Ông ………………… Chức vụ: ……………

– Ông ………………… Chức vụ: ………………

– Ông …………………… Chức vụ: ……………

b. Ban thư ký gồm: 

– Bà ………………….. – Đại diện …….. 

– Ông …………………. – Đại diện Ban quản lý tòa nhà 

c. Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm:  

– Ông ………………Đại diện chủ sở hữu căn hộ: ………… 

– Bà …………………Đại diện Ban quản lý tòa nhà

III. TIẾN TRÌNH HỘI NGHỊ  

A. NỘI DUNG BÁO CÁO  

B. Ý KIẾN THẢO LUẬN  

Các ý kiến của cư dân được nêu và thảo luận tại Hội nghị cụ thể sau đây: C. BẦU THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ ………-…………..  

Danh sách thành viên Ban quản trị được lựa chọn. Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên  Ban quản trị được đính kèm. 

1. Ông/Bà: …………… Chức vụ: ………  

Căn hộ/Diện Tích Khác số: ……………. thuộc Tháp ………… 

2. Ông/Bà: ……………Chức vụ: …….. 

Căn hộ/Diện Tích Khác số: ……………. thuộc Tháp ………… 

3. Ông/Bà: …………… Đại diện Chủ Đầu Tư. 

4. Ông/Bà: …………… Chức vụ: …………… 

Căn hộ/Diện Tích Khác số: ……………. thuộc Tháp ………… 

5. Ông/Bà: ……………Chức vụ: …………… 

Căn hộ/Diện Tích Khác số: ……………. thuộc Tháp ………… 

6. Ông/Bà: ……………Chức vụ: ……………. 

Căn hộ/Diện Tích Khác số: ……………. thuộc Tháp ………… 

D. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI HỘI NGHỊ  

Đoàn chủ tịch đề nghị Hội nghị biểu quyết theo hình thức ghi vào phiếu biểu quyết đối và thông qua các nội dung đề cập tại Hội nghị và đạt kết quả biểu quyết như sau: 

1. Thông qua dự toán ngân sách quản lý, vận hành năm …. 

Kết quả: 

– Ý kiến đồng ý:……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

– Ý kiến không đồng ý: ……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

2. Thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư năm 20……

 Kết quả: 

– Ý kiến đồng ý: ……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

– Ý kiến không đồng ý: ……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. %

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành giai đoạn ….-……

Kết quả: 

– Ý kiến đồng ý:……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

– Ý kiến không đồng ý: ……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. %

4. Thông qua mức giá quản lý vận hành nhà chung cư là …… đồng/m2(đã/chưa  bao gồm VAT) 

Kết quả: 

– Ý kiến đồng ý:………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

– Ý kiến không đồng ý: ……… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. %

Xem thêm:  Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe tiến hành thế nào?

5. Thông qua dự thảo quy chế tổ chức Hội nghị nhà chung cư

Kết quả: 

– Ý kiến đồng ý:………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

– Ý kiến không đồng ý: …………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. %

6. Thông qua dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động Ban quản trị nhà chung cư

Kết quả: 

– Ý kiến đồng ý:…………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

– Ý kiến không đồng ý: …………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. %

7. Thông qua dự thảo quy chế bầu ban quản trị nhà chung cư 🡺 Kết quả: 

– Ý kiến đồng ý:……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

– Ý kiến không đồng ý: ……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. %

8. Thông qua dự thảo quy chế thu, chi tài chính Ban quản trị nhà chung cư

Kết quả: 

– Ý kiến đồng ý:……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

– Ý kiến không đồng ý: ……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. %

9. Thông qua dự thảo nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư

Kết quả: 

– Ý kiến đồng ý:……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

– Ý kiến không đồng ý: ……………… phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. %

IV. THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN  

Ông …………….. thông qua nội dung biên bản Hội nghị 

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn chủ tịch ông ………. báo cáo thông qua các vấn đề được cư dân thông qua. Hội nghị đã biểu quyết thông qua 100% toàn văn nội dung của biên bản này. 

Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết của Hội nghị nhà chung cư lần đầu năm  20…. 

Hội nghị bế mạc lúc 12h00 cùng ngày. 

TM. BAN THƯ KÝ                    TM. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHỦ TỌA

Nơi nhận: 

– Niêm yết tại bảng thông báo; 

– UBND Quận ……… (để báo cáo); 

– Lưu hồ sơ BQT; 

– Lưu BQL.

Trên đây là thông tin cụ thể giải đáp: Điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên thế nào? Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHOÁ TÌM KIẾM

>>> Đất phi nông nghiệp khác là gì? Ký hiệu của đất phi nông nghiệp khác

>>> Hợp đồng thuê nhà cần chuẩn bị giấy tờ gì?

>>> Thủ tục công chứng giấy ủy quyền và những hồ sơ nào cần chuẩn bị?

>>> Thủ tục công chứng di chúc cần những giấy tờ quan trọng gì?

>>> Di chúc miệng có được công nhận hợp pháp không?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *